Re-integratie 2e spoor is voor de meeste werkgevers onbekend terrein.

Iets verkeerd doen kan een loonsanctie en dus grote financiële  gevolgen hebben voor uw bedrijf, en daar zit u niet op te wachten. Wij onderscheiden ons door een kostenbesparende, snelle re-integratie van uw langdurig zieke werknemer. Daarnaast voorkomen wij dat u de weg kwijt raakt in het doolhof van regel en wetgeving in de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

Neem contact op

Opus & 2e spoor, wat wij voor u doen:

Wij kiezen voor detachering of outplacement van uw werknemer. U voorkomt loonsancties en bespaart kosten.

De ingewikkelde verzuimzaken lichten wij toe of nemen wij indien gewenst van u over.

Wij leiden u door het oerwoud van regel en wetgeving.

U kunt rekenen op ons advies als het gaat om de verplichte zaken die u helder in kaart moet brengen voor het R.I.V. (re-integratie verslag)

Wij stellen voor u het re-integratiedossier 2e spoor op.

Wij zetten ons in voor een gangbare en passende werkplek.

Onze manier van werken

De verzuimkosten van langdurig zieke medewerkers kunnen hoog oplopen. Wij zijn ons bewust van de financiële gevolgen die daar bij horen. Om uw loon- en eventuele re-integratiekosten te beperken, beginnen we gelijk met solliciteren. Dit doen we op basis van kansen en mogelijkheden . Wij beschikken over een groot netwerk in veel verschillende sectorrichtingen op de arbeidsmarkt.

Onze eerste vraag is daarom altijd ‘Wat kun je?’ in plaats van ‘Wat wil je?’. Het is immers een re-integratietraject waar beide partijen gebaat zijn bij een financieel voordeel. Ons 2e-spoortraject start met een kennismakingsgesprek met u als werkgever. Na uw akkoord gaan wij om de tafel met uw medewerker. Wij inventariseren de arbeidsmogelijkheden en stellen een helder trajectplan op. Hierin staat in drie fases beschreven hoe we voor uw medewerker op zoek gaan naar een nieuwe baan. Wij houden u per fase op de hoogte van de voortgang.

Passende banen zijn voor ons banen waar vraag naar is en die haalbaar zijn op basis van belastbaarheid (FML), ervaring, opleiding en competenties. Het kan zijn dat een baan soms onder iemands niveau is, maar als uw werknemer direct kan instappen heeft dat prioriteit.

We wachten dus niet totdat ‘de meest geschikte baan’ voorbij komt. Wachten gaat ten koste van motivatie en zelfvertrouwen en versterkt het al opgelopen verlies aan vaardigheden en arbeidsritme. Hebben we een geschikte baan gevonden? Dan onderzoeken we altijd of de functie past bij de psychische en fysieke mogelijkheden van uw medewerker. Bovendien toetsen wij de baan aan de gestelde criteria en opties van de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige van het UWV.

Op deze manier komt u uw verantwoordelijkheden na en voldoet u als werkgever aan de wettelijke verplichtingen.

Wet Verbetering Poortwachter(WVP)

Waarom is deze wet zo belangrijk?

De rechten en plichten van zowel de werkgever als de zieke werknemer zijn vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. De werkgever is gedurende de eerste twee ziektejaren verplicht (een gedeelte) het loon van de werknemer door te betalen. De procesgang van het eerste en tweede ziektejaar wordt beschreven in het stappenplan voor werkgevers.

Hierin staat beschreven wie wat wanneer moet doen. Het doel van de Wet Verbetering Poortwachter is de langdurig zieke werknemer zo snel mogelijk te re-integreren. In eerste instantie terug in de eigen functie of in een passende baan intern, zogenaamde Re-integratie Eerste Spoor. Als na aanpassing van werk(plek) en/of functie het niet mogelijk is de werknemer intern terug te laten keren, zal ingezet worden op Re-integratie extern, het zogenaamde Tweede Spoor.

In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter is het van belang de re-integratie zo snel mogelijk te starten en de benodigde acties tijdig en voldoende in te zetten. Het is van belang om alle stappen bij te houden en vast te leggen voor het verplichte Re-integratieverslag. Dit ter voorkoming van kostbare boetes (loonsancties) van het UWV.

Neem contact op

Re-integratiedossier

In het Re-integratiedossier worden alle re-integratie inspanningen bijgehouden. Als werkgever en werknemer er samen niet uitkomen, kunnen zij een second opinion aanvragen bij het UWV, het Deskundigen Oordeel Re-integratieverslag.

Als alle inspanningen niet geleid hebben tot het vinden van een passende baan intern of extern, kan de werknemer een WIA-aanvraag doen. Op basis van het re-integratieverslag oordeelt het UWV of de aanvraag WIA-uitkering in behandeling genomen zal worden. Het re-integratieverslag bevat alle informatie die met de re-integratie van uw werknemer te maken hebben.

Sancties

Als na 2 jaar ziekte nog geen succesvolle re-integratie heeft plaatsgevonden zal het UWV oordelen of er sprake is van voldoende inspanning bij beide partijen. Onvoldoende inspanning kan dus leiden tot sancties van het UWV. In 2017 heeft het UWV 32.300 re-integratieverslagen beoordeeld. 13% of terwijl 4.199 re-integratieverslagen zijn hiervan niet goedgekeurd. Deze werkgevers hebben dus een loonsanctie opgelegd gekregen. In veel van de gevallen betekent dat 1 jaar extra loondoorbetaling.

Mocht u vragen hebben over de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter, neem gerust contact met ons op. Wij kunnen u adviseren welke stappen u hierin het beste kan nemen.

Wanneer is een re-integratieverslag Poortwachter proof?

Het Re-integratieverslag inclusief onderliggend re-integratiedossier, is compleet en goed ingevuld.

Spoor 1 is zorgvuldig onderzocht en goed afgesloten inclusief een arbeidsdeskundigonderzoek.

Spoor 2 is tijdig ingezet gericht op het vinden van een passende baan en de afstand tot arbeidsmarkt is hierdoor verkleind.

Het re-integratiedossier laat voldoende inspanningen zien.

Informeer wat Opus voor u kan betekenen!

Bij het inzetten van een tweede spoor traject, begeleiden wij niet alleen de re-integratie van uw zieke medewerker, maar stellen wij ook het re-integratiedossier voor u op. Daarnaast controleren we het re-integratiedossier 2e spoor zorgvuldig voor u, en vullen deze aan waar nodig. Zo maken we samen uw re-integratieverslag UWV en Poortwachter proof.

Contact opnemen