Het privacyreglement geeft de zorgvuldigheid aan die Opus Coaching B.V. betracht ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de bemiddeling tussen opdrachtgever, werkzoekende, werkgever en bezoekers van onze website. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 30 nov 2018.

1. Definities

Persoonsgegevens

Alle gegevens van de werkzoekende die door de opdrachtgever zijn verstrekt en gegevens die uit gesprekken in de loop van het traject zijn verzameld en vastgelegd in de vorm van arbeidsbemiddelingsplan, rapportages en dossier ten behoeve van de bemiddeling. De gegevens worden in een geautomatiseerd systeem en in een dossier opgenomen.

Opus Coaching B.V.

Eigenaren, medewerkers en of derden die in opdracht van Opus Coaching B.V. werkzaamheden verrichten.

Arbeidsbemiddeling en Jobcoaching

Alle activiteiten en handelingen die door Opus Coaching B.V. en/of derden die in opdracht van Opus Coaching B.V. worden uitgevoerd.

Opdrachtgever

De partij die aan Opus Coaching B.V. een opdracht heeft verstrekt voor het verrichten van een dienst.

Werkzoekende

Een ieder die door Opus Coaching B.V. in traject is genomen met als doel te ondersteunen bij zijn zoektocht naar werk en behoud van werk.

Websitebezoeker

Een unieke bezoeker is iemand die in een bepaalde periode minimaal één keer de website www.opuscoaching.nl heeft bezocht.

2. Het doel van het inwinnen en vastleggen van persoonsgegevens

Het komen tot arbeidsparticipatie van werkzoekenden die al dan niet verkeren in een uitkeringssituatie.

Het bevorderen van de re-integratie van werkzoekenden die door uiteenlopende omstandigheden van functie, bedrijf of vanuit een uitkeringssituatie naar een duurzame werkplek bemiddeld worden.

Het kunnen beoordelen van de passendheid van een bepaalde functie bij de huidige werkgever dan wel bij een potentiële werkgever aan de hand van de ingewonnen informatie van werkzoekende ten aanzien van zijn opleiding, werkervaring, fysieke en/of mentale gesteldheid, leefomstandigheden, normen en waarden en voorkeur voor bepaalde werkzaamheden.

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelstelling waarvoor ze zijn verkregen. Een ondertekende geheimhoudingsverklaring kan worden ingezien door UWV en is ondertekend op de datum waarop deze is verkregen.

Voor een optimale ervaring aan www.opuscoaching.nl worden functionele & analytische cookies verzamelt. Lees hieronder welke gegevens hier exact bij worden opgeslagen.

3. Verwerking en beveiliging van persoonsgegevens

Opus Coaching B.V. en of derden die in opdracht van Opus Coaching B.V. persoonsgegevens verwerken zijn gehouden aan de naleving van de bepalingen van dit reglement.

Werkzoekende heeft het recht om aanvullingen dan wel onjuistheden kenbaar te maken en/of door een verklaring toe te laten voegen aan het dossier.

Persoonsgegevens zullen door Opus Coaching B.V. en of derden die in opdracht van Opus Coaching B.V. werken de uiterste zorgvuldigheid betrachten en de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter voorkoming van ongewenste verspreiding en/of inzage.

Website & persoonsgegevens

Opus Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

We hebben een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Google Tag Manager

Met deze cookie worden de tags op de website beheerd en ingezet. Deze cookie maakt het onder meer mogelijk om Google Analytics te plaatsen en blogs te delen via social media.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat bovendien een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

U kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link Abonnement opzeggen te klikken in de voettekst van elke email die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via info@opuscoaching.nl. We zullen uw gegevens met respect behandelen.  Door u in te schrijven, stemt u ermee in dat wij uw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.

We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door u in te schrijven, erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

Beveiliging van gegevens

Wij maken gebruik van passende veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot website persoonsgegevens. Daarnaast wordt de website beveiligd door middel van een beveiligde verbinding (SSL) en worden er nooit onjuiste inlogtoegangsrechten verleent aan niet bevoegde personen. Deze is van toepassing zodra er informatie wordt verstuurd via het contactformulier op de contactpagina. Daarnaast is deze beveiligd met een google beveiligingstool.

4. Verstrekking persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt ten behoeve van de re-integratie van de werkzoekende en ook uitsluitend met zijn toestemming.

Opus Coaching B.V. en of derden die in opdracht van Opus Coaching B.V. over persoonsgegevens beschikken en deze in het kader van de wettelijke verplichting, verplicht zijn deze aan derden te verstrekken ten behoeve van re-integratieactiviteiten, is geen toestemming van de werkzoekende vereist.

5. Inzage van persoonsgegevens

De in het bezit zijnde persoonsgegevens zijn eigendom van Opus Coaching B.V. en worden niet overhandigd.

Werkzoekende kan en heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien.

Werkzoekende of diens gemachtigde, mits deze zich kan legitimeren, kan een verzoek indienen voor een afschrift dan wel kopie van zijn persoonsgegevens. De gevraagde gegevens worden door Opus

Coaching B.V. verzameld en aangetekend verstuurd dan wel doormiddel van een ontvangstbevestiging overgedragen. De kosten die dit met zich mee brengt zijn conform “Besluit Kostenvergoeding Wet Bescherming Persoonsgegevens” voor aanvrager dan wel werkzoekende.

Opus Coaching B.V. en of derden die in opdracht van Opus Coaching B.V. beschikken over persoonsgegevens kunnen inzage dan wel vertrekking van een afschrift en of kopie weigeren als dit noodzakelijk wordt geacht in het belang van de bescherming van derden in verband met opsporing, vervolging en of andere strafbare feiten.

6. Bewaartermijn van persoonsgegevens

Fysieke dossiers inclusief aantekeningen worden twee maanden na beëindiging van het traject vernietigd.

Persoonsgegevens inclusief rapportages in het geautomatiseerde systeem worden conform regelgeving gedurende zeven jaar na de looptijd van het traject c.q. beëindiging verwijderd.

Klachten

Indien u klachten heeft wordt u verwezen naar het klachtenreglement van Opus Coaching B.V. en kunt u een verzoek indienen via info@opuscoaching.nl om uw persoonsgegevens te kunnen inzien, wijzigen of laten verwijderen. Hiertoe kunt u een email sturen naar info@opuscoaching.nl. Wij controleren uw identiteit alvorens wij de gegevens met u delen.